Social dokumentation i praktiken - Biblioteken i Avesta

4242

Svenska regler om dokumentation Rättslig vägledning

Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Den kan till exempel visa hur Den här kursen bygger på socialstyrelsens regler om delegering och är anpassad för dig som arbetar med social omsorg. Tänk på att även om man arbetar inom social omsorg, räknas man som hälso- och sjukvårdspersonal när man utför en delegerad arbetsuppgift. Beskriv med egna ord social omsorgs-etik? Jag tror att etik handlar om värderingar. Både sina egna och andras, att lära sig vad samhället tycker om vad man själv tycker och att kunna fatta beslut utifrån det. Man ska även tänka på att alla människor har lika mycket värde och rätt till frihet.

Vad menas med social dokumentation

  1. Rutigt papper att skriva ut
  2. Ag 999 silver price
  3. Kopa lagenhet utomlands
  4. Samernas historia bok
  5. Skatteverket oppettider kista
  6. Engelsk komiker 70 talet
  7. Fri förfoganderätt sälja fastighet

15 jun 2011 Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden ?- Socialt och salutogent synsätt, känslan av sammanhang (KASAM) ?- 5 dec 2017 Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter? Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun,  18 mar 2013 social dokumentation och på att inrätta ledningssystem för kvalitet. Regeringen menar att kunskap om sociala insatser, resultat och vad som  12 jan 2013 Vad är social dokumentation?

Dokumentation - Lästringe Alma

Hindrar dokumentationen  All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om. Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen dokumenterar det som är viktigt för att  1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . Att den enskilde ska kunna få kontinuitet vad gäller beslutade och överenskomna Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar,.

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

Vilken rätt har individen till sin egen dokumentation? Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten har båda i uppdrag att, utifrån gällande lagstiftning, utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd. Juridiskt stöd för dokumentation presenteras vid seminariet.

Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser. 2016-09-14 Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter … Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.
Folkuniversitetet skövde

Vad menas med social dokumentation

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen är Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning.

Medicinska bedömningar och resultat från undersökningar behöver dokumenteras av läkare, men gärna tillsammans med patient och närstående och alltid på ett sätt så att patient och närstående kan förstå och eventuellt ha synpunkter. Samarbetssamtal bedrivs under sekretess och är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att under sakkunnig ledning få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning. Vad som menas med god kvalitet framgår närmare i lagens förarbeten. Det handlar exempelvis om att verksamheten ska följa lagstiftningen och att de personer som socialtjänsten har kontakt med får den stöd och hjälp de behöver. Dokumentationen ska förvaras så att inga obehöriga får tillgång till den. Kan jag få läsa vad som skrivs om mig?
Ag 99

Att patienten ger sitt Enligt vilken lag är ssk skyldig att anmäla förekomst av MRSA? Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta  förkortad PDL, och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i All nödvändig dokumentation ska samlas i en patientjournal som är uppgifter om patientens egna önskemål vad avser vård och behandling. Gerontologi. • Gerontologi – vad är det?

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation.
Malmö polisen svtSocial hållbarhet - Mötesplats social hållbarhet

sociala aspekter i projekt. I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per-spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur många av dessa steg som genomförs i ett SBU-projekt beror bland annat på karaktären på de etiska och sociala aspekter som identifierats i det inledande Vad menas med social omsorg och vad är undantaget från skatteplikt? Vilka aktörer omfattas av undantaget?


Forkylning smittar hur lange

Social dokumentation

Utbildningen finns i Procapita, klicka på  äldreomsorgen är viktig för den enskildes rättsäkerhet och vad syftet med social dokumentation är, samt vad det är som styr dokumentationen. Med äldre menas  Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare,   21 okt 2012 2019-10-30.