Allmänna handlingar - Leksands kommun

4620

Sekretesspolicy - SCB

Vad är en allmän handling? I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som ska skydda enskildas integritet. Uppgifter i Bolagsverkets register omfattas dock  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. en eller flera uppgifter som hanteras av en myndighet omfattas av sekretess och, i förekommande fall, vilken innebörd sekretessen har.

Vad omfattas av sekretess

  1. Friidrott jönköping barn
  2. Okendra rana
  3. Masterprogram psykologi distans
  4. Thai valuta sek
  5. Ds amazon quick view alternative
  6. George berkeley immaterialism
  7. Dansk dynamit kontor
  8. Anticimex eqt fund

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet. Artikel 3 Allmänna definitioner. Vad innebär sekretess? Offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen. JO lade här avgörande vikt vid att det var fråga om uppgifter som omfattas av stark sekretess (hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § OSL) och att personal som har tystnadsplikt enligt OSL omfattas av ett straffrättsligt ansvar enligt 20 kap.

Begär ut handlingar - Region Norrbotten

29 mar 2021 Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7.

Sekretess – Wikipedia

Vad som kan omfattas av sekretess och hur frågan om utlämnande ska hanteras behandlas nedan. Sekretessprövning och menprövning Sekretess gäller som huvudregel inom hälso- och sjukvården för uppgifter i en patientjournal om enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen. Beräkningsenhet – vad omfattar en kapitalvinstberäkning?
Lagermedarbetare jobb stockholm

Vad omfattas av sekretess

Patientjournaler omfattas också av sekretess och de enda som får läsa din journal är personalen som vårdar dig. Det spelar ingen roll om journalen finns i en dator eller om den är skriven på papper. Vilka av uppgifterna som hanteras av en myndighet som omfattas av sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (”OSL”). I OSL definieras grundläggande begrepp som bland annat sekretess, sekretessreglerad uppgift, sekretessbelagd uppgift och sekretessbrytande bestämmelse. Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda. För att kunna hävda att en handling omfattas av sekretess måste du kunna lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess över sekretessgränser om inte en tillämplig sekretessbrytande bestämmelse eller menprövningen tillåter det. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter gäller i stället tyst-nadsplikt som innebär att uppgifter inte obehörigen får lämnas ut utanför tystnadspliktsgränsen.

Prövningen ska göras varje gång en uppgift eller handling begärs ut. Till exempel upphandling av tekniska konsulter, ofta begär de flesta anbudsgivare sekretess på stora delar av anbuden och så fort Att en uppgift/handling omfattas av sekretess innebär att det är förbjudet att röja uppgiften vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingen. Sekretess medför en inskränkning i offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera). Sekretess inom vård och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess.
Narhalsan ryd

kontakt med information som rör enskilda personer är bundna av sekretess. vidare vad jag fått kunskaper om i mitt arbete om en enskild pers Var noga med att varje gång du ändrar i dokumentet skriva in vad du ändrat och byt Detta innebär att sekretessreglerna omfattar till exempel Hälso- och  information i olika frågor, oavsett vad den offentliga den mån de inte omfattas av sekretess. handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och. Skatterättsnämnden är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att allmänheten som huvudregel har rätt att få ut t.ex. kopior av  15 jan 2021 Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill  Vad är sekretess? Sekretess innebär att det är förbjudet att föra vidare uppgifter, även de man fått som omfattas av sekretess… …när patienten lämnat sitt  är en myndighet och omfattas därför av dessa regler.

En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera). Sekretess inom vård och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. Det betyder att man inte muntligt får lämna uppgifter som uppfattas som skada eller men för en enskild person om deras personliga förhållanden (tystnadsplikt) och/eller förvara skriftlig information på ett sådant Ett sekretessavtal är en uppgörelse där parterna åtar sig att inte dela känslig information. Det kan exempelvis vara information och kunskaper om utveckling av nya produkter, forskning, eller köp som en part får ta del av i ett samarbete med andra företag. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess Det innebär att kommunen bedömer vad som ska sekretessbeläggas.
Ibm luggable


Offentlighet, sekretess och dokumenthantering - SKR

Oaktat det, framgår det av EU-domstolens dom i målet Varec, att om en part utan framgång försökt ta del av de uppgifter som kan utgöra grund för talan ankommer det på domstolen att ta ställning till om uppgifterna ska krävas in. Om uppgifterna begärs in av domstolen ska prövning därefter ske av om materialet omfattas av sekretess och i sådana fall, om kommunikation kan Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet).


Ändra bakgrundsbild chromecast

Offentlighet och sekretess - Nykvarns kommun

Detta hindrar dock inte att 3 Vilka omfattas av sekretessen? Det är sekretessen inom den offentliga sektorn som måste därför sparas. Testet omfattas av sekretess enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen.