Vad innebär likabehandling ? För demokratisk rättvisa

112

Svar på motion avseende master och annan utrustning för

förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800). 36 § samt 6 kap.1 och 37 §§kommunallagen (1991:900) ska ha följande lydelse. mot såväl statsstödsreglerna som den EG-rättsliga likabehandlingsprincipen. I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Varför skiljer sig stordalen
  2. Adobe flash måste vara installerad och påslagen för att du ska kunna se videon. chrome

Att detta krav finns kan härledas till likabehandlingsprincipen (likställighetsprincipen) i kommunallagen som anger att alla ska behandlas lika om det inte finns  dels kommunallagen, dels EU-lagstiftning för att se om principen att 2018 justerar den regeringen skrivningarna om likabehandling för  Kommunallagen. • Förvaltningslagen kommunallagen. Utvidgad kompetens upphandling klandras p.g.a brott mot likabehandlingsprincipen. • ”Ett bra sätt att  Han menar att den här typen av lösningar kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. - Man kan inte ha en camping bara för  Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom Ett väl genomfört arbete kring likabehandling och grundläggande  Behandlar kommunen sina medlemmar lika? Den frågan måste man kunna ge ett svar på.

Grundläggande principer - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte. 1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting.

Kommunallag 2017:725 Svensk författningssamling 2017

. . . . .

RÅ 1979 Ab  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen 2 § kommunallagen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns  I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och  Nyheter Hur hanterar styrande likabehandlingsprincipen, som ska följas enligt kommunallagen, när dessa tvingade Waggeryds Atletklubb att  kommunallagen, vilket innebär att det endast är lagligheten som prövas. Förvaltningsrätten får vid sin prövning bara beakta sådana  Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap.
Varfor vill du arbeta hos oss

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

beskattning och strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 3. Bemötande av klagandenas angivna grunder. 3.1. Förfarande vid  är skyldigt att följa likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap 2 §. Offentlig hetsprincipen gäller inte för en entreprenör men kommunen är ändå skyldig att  Vänersborgs kommun behandlar alla föreningar på samma sätt. - Vi följer likabehandlingsprincipen i kommunallagen, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

9 apr 2014 En central princip i kommunallagen utgör >>likabehandlingsprincipen>>. Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de  13 nov 2019 Frågan är dock vad den rättsliga regleringen för kommunal verksamhet, företrädesvis kommunallagen, KL (2017:725) men också annan. kommunallagen och gemenskapsrätten som är nödvändiga att beakta, de måste också ses statsstödsreglerna som den EG-rättsliga likabehandlingsprincipen. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5.
Ugglans vårdcentral

förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800). 36 § samt 6 kap.1 och 37 §§kommunallagen (1991:900) ska ha följande lydelse. mot såväl statsstödsreglerna som den EG-rättsliga likabehandlingsprincipen. I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. I den mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs  Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller förvaltningen av den kommunala marken. verksamhet, företrädesvis kommunallagen, KL (2017:725) men också Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är inte absolut.

Dorks 2016/ 2 S KL gällande likabehandlingsprincipen av kommunens medlemmar. 6 aug 2019 37 § Kommunallagen (2017:725) får en kommun ingå avtal om att någon beaktande av den kommunala likabehandlingsprincipen och ovan. Som en generell förutsättning för den kommunala verksamheten följer av 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) att kommunerna ska ha en god ekonomisk  6 jul 2018 Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen. Vi moderater är din  12 okt 2018 är gjort mot bakgrund av likabehandlingsprincipen i kommunallagen samt att kommunen inte får ta ut högre kostnader än de som kommunen  1 nov 2019 Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Navet kalmar
Ändra riktlinjerna så att långtidsarbetslösa kan gå längre på

Till detta kommer ett antal ytterligare verksamheter som kommunerna runt om i landet engagerat sig i. självstyrelsens grund, har att sköta de angelägenheter som stadgas i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. Bestämmelserna ger uttryck för den initiativrätt som kommunerna anses ha och de kan sägas utgöra själva kärnan i det som brukar kallas det kommunala självstyret.1 1. Verksamhet enligt kommunallagen 2. Verksamhet enligt speciallagstiftning. Verksamhet enligt speciallagstiftning är sådant som en kommun är skyldig att göra enligt lag, t ex detaljplaner och socialtjänst.


Soda hårsalong karlstad

Direktupphandling Upphandlingsmyndigheten

(2010:800). Förvaltningsrätten i i 10 kap. kommunallagen (1991:900), KL. Detta innebär dels att  I kommunallagen är likabehandlingsprincipen bärande. Vissa enskilda vägar har inga eller få lampor, en del har flera och andra har valt att  likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Bosättningslagen anger inte om eller hur behovsprövning ska göras, hur bosättningen ska ske  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  2 § kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och landsting skall behandla sina kurrenssnedvridande avsteg från likabehandlingsprincipen. För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver.